Power Query – Príprava dát pre analytické a reportingové nástroje

Úroveň: základy až mierne pokročilí

Vstupné požiadavky: základná znalosť práce s Excelom alebo Power BI

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je, aby sa účastníci naučili spracovávať údaje pre analytické a reportingové nástroje, a aby ich vedeli pripraviť už v Power Query do vhodného formátu, ktorý sa im bude následne ľahko analyzovať, a z ktorého sa bude aj ľahko reportovať. Ukážeme si, ako načítať údaje z rôznych dátových zdrojov, ako ich transformovať do želanej podoby, a ako si tým uľahčiť následnú prácu v Power BI či Exceli. A to všetko rýchlo, ľahko a bez zbytočne komplikovaných postupov. V nástroji, ktorý je extrémne flexibilný, a ktorý nekladie žiadne obmedzenia na to, odkiaľ údaje prišli, či čo s nimi chcete spraviť. Okrem toho sa dozviete aj riešenia bežných problémov, ako napr. ako skombinovať údaje z viacerých súborov a databáz do jednej tabuľky na zopár kliknutí, aby ste boli lepšie pripravení na bežné úlohy, ktoré vás čakajú pri spracovaní údajov. V poslednej časti kurzu si ukážeme, ako pomocou Power Query pripraviť údaje do správnych dátových štruktúr nielen pre Power BI, tak aby následné analýzy boli čo najľahšie a najrýchlejšie aj z pohľadu výkonu, a aby výsledné tabuľky boli rozširovateľné aj do budúcnosti.

Toto je najdetailnejší kurz na Slovensku, od autora jedinej slovenskej knihy o Power Query a jazyku M. Je to top expert s 12-ročnou praxou v Power Query a 8-ročnou praxou v Power BI. Kurz sa venuje vyslovene praktickým problémom, ktoré nastávajú pri príprave dát. Z kurzu odídete plní nápadov, ako robiť veci lepšie. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: analytici, zamestnanci controllingu a reportingu, ktorí si potrebujú pripraviť svoje údaje do Excelu alebo Power BI pre svoje analýzy a reporting, a potrebujú tento proces automatizovať, alebo aspoň čo najviac urýchliť. Viac o Power Query si môžete prečítať v tomto článku. Obsah kurzu je využiteľný pre všetky implementácie Power Query, či už je to v Power BI, Exceli, Power Query Online, Power Automate, databáze Dataverse, SSAS, SSIS, Azure Data Factory, a podobne.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 700-stranová kniha o Power Query v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsah kurzu:

Základy práce s Power Query

 • Úvod do Power Query
 • Načítanie údajov a práca s Editorom Power Query
 • Transformácia údajov v Editore Power Query
 • Práca s krokmi, pridávanie, odstraňovanie a vkladanie medzikrokov do použitého postupu
 • Filtrovanie, zoraďovanie a zoskupovanie údajov
 • Vypočítané stĺpce
 • Podmienené stĺpce (stĺpce vypočítané podľa zadaných podmienok)
 • Extrakcia hodnôt z textu, práca s textom
 • Vzorce v jazyku M
 • Ako sa vysporiadať s citlivosťou na veľkosť písmen a diakritikou
 • Príznakové stĺpce
 • Spájanie a pripájanie tabuliek (zlučovacie a pripájacie dotazy), hromadný VLOOKUP a INDEXMATCH
 • Spracovanie a ošetrenie chýb v údajoch
 • Stĺpce a tabuľky podľa príkladu
 • Ručne zadané tabuľky
 • Vyrovnávania pamäť editora a jej vplyv na aktuálnosť údajov v Power Query
 • Rozšírený editor a úvod do jazyka M
 • Využitie umelej inteligencie ChatGPT a Microsoft 365 Copilot pre Power Query

Načítanie údajov z rôznych zdrojov

 • Načítanie údajov zo súborov typu Excel, CSV, TXT, XML a JSON
 • Spôsoby prihlásenia sa ku dátovým zdrojom a ich spravovanie
 • Načítanie údajov z databáz – SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, …
 • Načítanie údajov priamo zo SAP-u a SharePoint-u
 • Načítanie vzdialených súborov z webu, MS Teams, SharePoint, OneDrive a pod.
 • Extrakcia tabuliek z webových stránok
 • Ukážka načítania údajov z API

Praktické techniky pri príprave údajov

 • Ako pridať riadky do existujúcej tabuľky
 • Ako načítať údaje z viacerých rovnakých záložiek Excelu
 • Ako skombinovať údaje z viacerých rovnakých súborov
 • Ako nájsť nové a chýbajúce riadky v 2 verziách tej istej tabuľky
 • Práca s duplicitnými riadkami, odstraňovanie duplicít podľa vlastných pravidiel
 • Kontingenčný stĺpec a zrušenie kontingenčnosti stĺpcov
 • Mapovacie a prevodníkové tabuľky
 • Pripojenie tabuľky z práve otvoreného Excelu do Power Query
 • Zreťazenie textových hodnôt
 • Spojenie riadkov cez podmienku
 • Vlastná kategorizácia údajov
 • Podmienený súčet a náhrada excelovského SUMIF
 • Tabuľky s meniacimi sa názvami stĺpcov
 • Automatizovaná oprava preklepov a iných drobných chýb v údajoch

Príprava správnych dátových štruktúr pre Power BI a PowerPivot

 • Zásady prípravy správnych štruktúr tabuliek pre analýzy a reporting
 • Star schema a multistar schema
 • Kombinačné tabuľky
 • Monštrózna dimenzia
 • Správna príprava tabuliek typu Master-detail – 3 rôzne stratégie
 • Správna príprava M:N tabuliek a optimalizácia ich veľkosti
 • Optimalizácia veľkosti veľkých číselníkov s históriou zmien
 • Optimalizácia tabuliek pre DISTINCTCOUNT
 • Pokročilý návrh štruktúr pre dátové modely
 • Výber správnych typov stĺpcov pre dátový model (pre vysoký výkon a kompresiu)