Power BI – Ultimátny balíček pre náročných

Cieľ kurzu: Tento 5-dňový balíček školení je určený tým, čo to myslia s analytikou a reportingom v Power BI naozaj vážne. Školenie Vás počas 5 dní prevedie kompletne celým Power BI, od základov až po pokročilé techniky. Tak aby ste v Power BI vedeli spraviť ľubovoľný report, poznali limity svojho nástroja, a v nevyhnutnom prípade vedeli nájsť dostatočne dobré náhradné riešenie.

Kurz sa venuje kompletne celému životnému cyklu reportingu – príprave dát z rôznych zdrojov pre neskoršie pohodlné vytváranie analýz. Analytike v jazyku DAX, aby ste vedeli všetko vypočítať. A pokročilému reportingu, tak aby to všetko nakoniec bolo nádherné, moderné a interaktívne. Nazrieme aj na optimalizáciu rýchlosti výpočtov a spracovania dát, či na nasadenie v cloude i vo firme. A v neposlednom rade sa pozrieme aj na to, ako sa vyhnúť opakovaným činnostiam, či ako ušetriť čas pri opakovanom vytváraní podobných reportov. Po tomto kurze už ani nepomyslíte na inú alternatívu ako Power BI.

Cieľová skupina: analytici, controlling, tvorcovia reportov, stredný manažment. Nevyhnutný kurz pre tých, ktorí pripravujú alebo ešte len budú vytvárať veľké množstvo reportov.

Toto je najkompletnejší kurz o Power BI v celej SR a ČR, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert so 7-ročnou praxou v Power BI a 12-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 5 dní, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny: 

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • tlačená príručka k preberaným témam v slovenčine,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Úvod do Power BI

 • Predstavenie Power BI, nástrojov a ich limitov
 • Porovnanie verzií Free, Pro a Premium
 • Čo funguje z PowerPivotu a čo nie
 • Import súborov s PowerPivotom z Excelu

Editor dotazov a transformácia dát – Power Query

 • Načítanie dát do dátového modelu
 • Načítanie dát z databáz, cloudu, webu, SharePointu, Dynamics CRM, SalesForce, …
 • Spracovanie dát z Facebooku a Google Analytics
 • Úprava a transformácia dát pred a po načítaní
 • Zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • Odstránenie chýb v dátach
 • Načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • Zlúčenie a pripojenie dotazov
 • Kombinovanie binárnych súborov
 • Štatistické a matematické transformácie dát
 • Navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • Pridanie vlastných stĺpcov
 • Úvod do jazyka M a rozšírený editor dotazu

Dátové modelovanie – PowerPivot

 • Tvorba vypočítaných stĺpcov
 • Tvorba vypočítaných polí – merítok
 • Vypočítané tabuľky
 • Spájanie viacerých tabuliek do jednej
 • Nastavenie predvoleného zhrnutia, kategórie dát a domovskej tabuľky
 • Dátové typy, formátovanie a zoraďovanie stĺpcov
 • Hierarchie

Analytika v jazyku DAX

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Vypočítané stĺpce
 • Tvorba vlastných analytických kategórií z dát
 • Merítka a vypočítavané ukazovatele
 • Kontext výpočtu merítka
 • Zmena kontextu výpočtu pomocou funkcie CALCULATE
 • Filtre a antifiltre
 • Tvorba spoľahlivých ukazovateľov
 • Časová analýza, časová tabuľka a funkcie Time Intelligence
 • Reporting voči predchádzajúcim obdobiam
 • Kumulatívne ukazovatele YTD, rozdielové ukazovatele YoY, Percent Change, a pod.
 • Kĺzavé priemery a odhad trendov v dátach
 • Vyhodnocovanie aktuálneho stavu voči plánu
 • Parametrizácia výpočtov cez čiselníky a tlačítka, analýza scenárov
 • Pracovné dni, nepracovné dni, sviatky, a reporting voči nim
 • Ďalšie využitie číselníkov pre obchádzanie limitov PowerPivotu

Vizualizácia a reporting – Power View

 • Vytvorenie interaktívnych grafov a ich nastavenia
 • Grafická analýza jednej veličiny pomocou druhej veličiny
 • Preklik v grafoch na vyššiu a nižšiu úroveň dát
 • Interaktívny prieskum dát v grafoch
 • Tabuľky, matice a kontingenčné tabuľky
 • Podmienené formátovanie v tabuľkách a maticiach
 • Reporting na mapách a kartogramoch
 • Geografický preklik na detailné dáta – geografická navigácia
 • Dlaždicové grafy, karty, merače, slicery, prstencové grafy a ďalšie vizualizácie
 • Vlastné vizualizácie
 • Dodatočné nastavenia a  prispôsobenia grafov
 • Filtre reportov a filtre grafov
 • Preklik z jednej stránky reportu na ďalšiu
 • Pridanie popiskov, obrázkov a tvarov
 • Mobilné reporty
 • Príprava reportov na publikovanie

Relácie – prepojenia medzi tabuľkami

 • Nastavenie prepojení medzi tabuľkami
 • Kardinalita prepojení
 • Prepojenia typu M:N
 • Smery krížového filtru pre prepojenia
 • Zložené modely

Publikovanie a zdieľanie

 • Publikovanie zostáv na web do Power BI cloudu
 • Množiny údajov, zostavy a dashboardy
 • Zdieľanie zostáv a dashboardov
 • Vyhľadávanie pomocou Otázok a Odpovedí v prirodzenom jazyku
 • Prekliky z jedného dashboardu na ďalší
 • Analýza dát z Power BI v Exceli
 • Prezentácia zostáv v PowerPointe, integrácia s MS Office
 • Mobilná verzia Power BI Mobile
 • Práca s webovým kontom Power BI
 • Dátová brána Power BI
 • Publikovanie zostáv do Power BI Report Servera
 • Rozdiely medzi publikovaním do cloudu vs. na vnútrofiremný server
 • Parametrizácia publikovaných reportov cez ich URL
 • DAX row-level security – zabezpečenie dát na úrovni riadkov, a viditeľnosť dát v závislosti od oprávnení skupín užívateľov

Pokročilé Power Query a jazyk M

 • Funkcie bez UI
 • Vytváranie vlastných funkcií
 • Cykly a rozhodovacie konštrukty
 • Kombinovanie a zlučovanie dát z viacerých zdrojov
 • Parametre a parametrické dotazy
 • Transformácie pomocou R skriptu a Pythonu
 • Vlastné dátové konektory
 • Režimy DirectQuery a Live
 • Query folding
 • Optimalizácia rýchlosti načítavania údajov

Štatistické funkcie DAX

 • Klasické štatistické funkcie – SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV, …
 • Vlastné variácie štat. funkcií – SUMX, COUNTAX, MAXX, …
 • Skórovanie dát – RANKX, RANK.EQ
 • Vzorkovanie dát – SAMPLE a TOPN
 • Agregácia dát – SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Kumulatívne výpočty – kumulatívne sumy od začiatku obdobia po dnes, po produktových kategóriách, po hierarchiách, …
 • Kombinácia dát z viacerých tabuliek – CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Funkcie ADDCOLUMNS a ROW

Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie DAX

 • Logika výpočtov v PowerPivote a jej ovplyvňovanie
 • Zmena kontextu výpočtu cez funkciu CALCULATE
 • Kontext výpočtu podrobne
 • Filtrovanie dát – funkcia FILTER
 • Rozšírenie oblasti výpočtov nad filtrované dáta – funkcie ALL, ALLEXCEPT, …
 • Informačné funkcie o aplikovaných filtroch
 • Dotiahnutie dát z ostatných tabuliek – RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Funkcia CALCULATETABLE
 • Vnáranie výpočtov – EARLIER, EARLIEST
 • Funkcie DISTINCT a VALUES
 • Funkcie pre prácu s parent-child hierarchiami – PATHxxx
 • Kombinácia filtrovacích a vyhodnocovacích funkcií
 • Pokročilé využitie filtrovacích funkcií s inými funkciami

Funkcie DAX Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami

 • Práca s časom – DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkcie pre posun v čase – NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY, …
 • Stav na začiatku/konci obdobia – OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Súbežné časové periódy – PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • Prvé a posledné dátumy za zobrazené obdobia – FIRSTDATE, LASTDATE, …
 • Začiatky a konce zo zvolených období – ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER, …
 • Kumulatívne časové obdobia – DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD, …
 • Kombinácia s filtrovacími a vyhodnocovacími funkciami
 • Reporting voči plávajúcemu dátumu

Pokročilé analytické techniky v jazyku DAX

 • Kumulatívne súčty
 • Kĺzavé priemery
 • Univerzálne výpočtové vzorce
 • Dynamické pásma hodnôt, kategorizácia údajov a banding
 • Prepojenia tabuliek typu many-to-many (M:N)
 • Parametrizácia dátového modelu
 • Výpočty cez neaktívne prepojenia
 • Virtuálne prepojenia tabuliek
 • Prepojenia tabuliek cez podmienku
 • Sledovanie plánu vs. skutočnosti
 • Spájanie dát rôznej granularity
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát pri plánovanom stave a rôznej granularite dát
 • Oprava chybných dát
 • Analýza nákupného košíka, ABC analýza, skórovanie zákazníkov
 • Analýza dát z dotazníkov
 • Analýza návštevnosti webov
 • Reporting súčasne vo viacerých menách aj v konsolidovanej mene
 • What-if analýza / analýza scenárov
 • Supermerítka a Jedi Master merítka
 • Kombinačné a sekvenčné tabuľky
 • Kalkulácie pomocou hierarchií
 • Premenné jazyka DAX
 • Debugging výpočtov v DAX-e pomocou DAX tabuliek a DAX Studia

Pokročilý reporting a interaktivita

 • Migrácia excelovského štýlu reportingu do Power BI
 • Konsolidácia množstva merítok na univerzálne, generické merítka
 • Univerzálne grafy
 • Konsolidácia slicerov
 • Slicer s predvolenou plávajúcou hodnotou (napr. “dnes”)
 • Výber ukazovateľov na grafe a v tabuľkách pomocou slicera
 • Obrázkové slicery
 • Podmienené formátovanie cez slicery
 • Grafické ukazovatele v tabuľkách a maticiach
 • Tlačidlá v reportoch a reakcie na ne
 • Hyperlinky, posielanie mailov z Power BI a prístup k externým súborom
 • Motívy reportov a branding
 • Šablóny Power BI
 • Geografický a mapový reporting
 • Pripojenie na dátový model z Excelu
 • (voliteľné) – práca s veľkým množstvom dát a optimalizácia výkonu