PowerPivot – Pre pokročilých

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: znalosť práce s kontingenčnými tabuľkami a so vzorcami v Exceli. Ideálne je ovládať aspoň základy práce s PowerPivotom alebo Power BI.

Cieľ kurzu: Naučiť sa využívať na maximum analytickú silu Power BI a PowerPivotu pre vysoko pokročilé analýzy. Kurz sa venuje najmä analytickému jazyku DAX, zabudovanom v PowerPivote a Power BI. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli kombinovať všetky časti PowerPivotu a Power BI na pokročilé analýzy a reporting.

Toto je naozaj pokročilý kurz PowerPivotu, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 12-ročnou praxou v PowerPivote a 7-ročnou praxou v Power BI, vrátane nasadení vo veľkých firmách, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie PowerPivotu. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • tlačená príručka k preberaným témam v slovenčine,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsah kurzu:

Zopakovanie základov PowerPivotu a jazyka DAX

 • Vypočítané stĺpce a merítka
 • Hierarchie dát – analýza podľa rokov, mesiacov, dní, produktových rád, oddelení, oblastí, …
 • Kľúčové indikátory výkonu – KPI
 • Horizontálne a vertikálne slicery
 • Prepojenie slicerov na viaceré PowerPivot tabuľky a grafy
 • Funkcie pre prácu s dátumami a časmi
 • Informačné funkcie
 • Funkcie pre kontrolu logiky spracovania
 • Matematické funkcie
 • Funkcie pre prácu s textom
 • Filtrovacie, vyhodnocovacie a štatistické funkcie – prehľad
 • Funkcie Time Intelligence – prehľad
 • Funkcia FORMAT – vlastný formát výstupu

Štatistické funkcie

 • Klasické štatistické funkcie – SUM, MIN, MAX, AVERAGE, VAR, STDDEV, …
 • Vlastné variácie štat. funkcií – SUMX, COUNTAX, MAXX, …
 • Skórovanie dát – RANKX, RANK.EQ
 • Vzorkovanie dát – SAMPLE a TOPN
 • Agregácia dát – SUMMARIZE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Kumulatívne výpočty – kumulatívne sumy od začiatku obdobia po dnes, po produktových kategóriách, po hierarchiách, …
 • Kombinácia dát z viacerých tabuliek – CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Funkcie ADDCOLUMNS a ROW

Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie

 • Logika výpočtov v PowerPivote a jej ovplyvňovanie
 • Execution Context, Filter Context a Row Context
 • Zmena oblasti počítania cez funkciu CALCULATE
 • Filtrovanie dát – funkcia FILTER
 • Rozšírenie oblasti výpočtov nad filtrované dáta – funkcie ALL, ALLEXCEPT, …
 • Informačné funkcie o aplikovaných filtroch
 • Dotiahnutie dát z ostatných tabuliek – RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Funkcia CALCULATETABLE
 • Rekurzívne výpočty – EARLIER, EARLIEST
 • Funkcie DISTINCT a VALUES
 • Funkcie pre prácu s Parent-Child hierarchiami – PATHxxx
 • Kombinácia filtrovacích a vyhodnocovacích funkcií
 • Pokročilé využitie filtrovacích funkcií s inými funkciami

Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami

 • Časové tabuľky v PowerPivote
 • Práca s časom – DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkcie pre posun v čase – NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY, …
 • Stav na začiatku/konci obdobia – OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Súbežné časové periódy – PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • Prvé a posledné dátumy za zobrazené obdobia – FIRSTDATE, LASTDATE, …
 • Začiatky a konce zo zvolených období – ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER, …
 • Kumulatívne časové obdobia – DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD, …
 • Kombinácia s filtrovacími a vyhodnocovacími funkciami

Ostatné analytické techniky

 • Kumulatívne súčty
 • Kĺzavé priemery
 • Univerzálne výpočtové vzorce
 • Dynamické pásma hodnôt a banding
 • Prepojenia tabuliek typu many-to-many (M:N)
 • Parametrizácia PowerPivotu
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát
 • Oprava chybných dát
 • Analýza nákupného košíka, ABC analýza, skórovanie zákazníkov
 • Analýza dát z dotazníkov
 • Analýza návštevnosti webov
 • Reporting súčasne vo viacerých menách aj v konsolidovanej mene
 • Sledovanie plánovaného vs. reálneho stavu
 • Premenné jazyka DAX (od Excelu 2016)

Pokročilé analytické techniky

 • Konsolidácia množstva merítok na univerzálne, generické merítka
 • Supermerítka a Jedi Master merítka
 • Univerzálne grafy
 • Obrázkové slicery (rýchle filtre)
 • Podmienené formátovanie cez slicery
 • Použitie CUBE funkcií voči PowerPivotu
 • Použitie jazyka MDX voči PowerPivotu
 • Kalkulácie pomocou hierarchií