Power Query – Pokročilé techniky prípravy dát

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: základná znalosť práce s Excelom alebo Power BI, základy práce s Power Query

Cieľ kurzu: Naučiť sa využívať na maximum technológiu Power Query v Exceli, v Power BI, a v SSAS Tabulare. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli získať a ľubovoľne skombinovať dáta z rôznych zdrojov, prispôsobiť si ich podľa svojich potrieb, a vytvoriť výstup pre svoje analýzy a reporty, ktorý sa už bude ľahko ďalej spracovávať. A to všetko rýchlo, ľahko a bez zbytočne komplikovaných postupov. V nástroji, ktorý je extrémne flexibilný, a ktorý nekladie žiadne obmedzenia na to, odkiaľ dáta prišli, či čo s nimi chcete spraviť. Tento kurz by mal byť povinný pre všetkých, ktorí sa seriózne chcú venovať modernej analytike a reportingu, pretože im bez obmedzení umožní skombinovať a pripraviť si dáta, bez toho aby bolo potrebné trápiť sa technologickou stránkou a obmedzeniami databáz, či iných dátových zdrojov. A okrem toho sa dozviete riešenia bežných problémov, ako napr. ako skombinovať dáta z viacerých súborov a databáz do jednej tabuľky na zopár kliknutí.

Toto je najdetailnejší kurz na Slovensku, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote, Power Query a jazyku DAX. Je to top expert s 9-ročnou praxou v Power Query a 7-ročnou praxou v Power BI. Kurz sa venuje vyslovene praktickým problémom, ktoré nastávajú pri príprave dát. Z kurzu odídete plní nápadov, ako robiť veci lepšie. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: analytici, zamestnanci controllingu a reportingu, ktorí si potrebujú pripraviť svoje dáta do Excelu alebo Power BI pre svoje analýzy a reporting, a potrebujú tento proces automatizovať, alebo aspoň čo najviac urýchliť. Viac o Power Query si môžete prečítať v tomto článku.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI a Power Query v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • podrobná tlačená príručka k preberaným témam v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsah kurzu:

Príprava správnych dátových štruktúr pre Power BI

 • Zásady prípravy správnych štruktúr tabuliek pre analýzy a reporting
 • Star schema a multistar schema
 • Sekvenčné tabuľky
 • Kombinačné tabuľky
 • Monštrózna dimenzia
 • Master-detail – 3 rôzne stratégie
 • Správna príprava M:N tabuliek a optimalizácia ich veľkosti
 • Optimalizácia veľkosti veľkých číselníkov s históriou zmien
 • Optimalizácia tabuliek pre DISTINCTCOUNT
 • Pokročilý návrh štruktúr pre dátové modely
 • Výber správnych typov stĺpcov pre dátový model (pre vysoký výkon a kompresiu)

Pokročilé transformácie dát

 • Zlučovacie a pripájacie dotazy
 • Skombinovanie viacerých súborov s rovnakou štruktúrou do 1 tabuľky
 • Dohľadávanie a oprava chybných dát
 • Vkladanie medzikrokov do použitého postupu
 • Pridanie vlastných vypočítaných stĺpcov
 • Podmienené stĺpce (stĺpce vypočítané podľa zadaných podmienok)
 • Vlastná kategorizácia dát
 • Zmazanie/úprava n-tého riadku
 • Transformácie podľa príkladu – stĺpec podľa príkladu, tabuľka podľa príkladu, text. súbor a CSV podľa príkladu
 • Konverzia kontingenčných dát na analytické tabuľky a naopak
 • Transformácie pomocou R skriptu a Pythonu (iba v Power BI)
 • Automatizované zlučovanie dát z rôznych nekompatibilných zdrojov (fuzzy merge join)
 • Automatizovaná oprava preklepov a iných drobných chýb v dátach
 • Dátové typy stĺpcov a správna konverzia medzi nimi
 • Kedy robiť výpočty v Power Query vs. v dátovom modeli

Pokročilý jazyk M v Power Query

 • Úvod do jazyka M
 • Syntax jazyka M
 • Rozšírený editor dotazu a úprava M skriptov
 • Funkcie bez užívateľského rozhrania
 • Vytváranie vlastných funkcií
 • Využitie funkcií na zvýšenie produktivity v Power Query a zjednodušenie kódu
 • Cykly a rozhodovacie konštrukty
 • Iterátory a spracovanie dát typu “riadok po riadku”
 • Parametrické dotazy a parametre
 • Prázdne dotazy a ich využitie
 • Dotazy, zoznamy, záznamy, hodnoty, indexy a práca s nimi
 • Spracovanie chýb cez try/otherwise a operátor “?”
 • Riešenia chyby Formula.Firewall v skriptoch

Načítavanie dát z rôznych API a dátových zdrojov

 • Metódy autentizácie a ich správny výber a použitie
 • Nástroje na debugovanie volaní/výsledkov z API
 • REST API vs. SOAP API, XML vs JSON, OData API
 • Volanie GET requestu a POST requestu
 • Parametre dotazu, relatívne cesty
 • Tokeny, hashovanie, nastavenie HTTP headers, bezpečné ukladanie tokenov
 • Riešenia bežných problémov po nasadení na server/do cloudu a nastavení automatickej aktualizácie dát
 • Vlastné dátové konektory (iba v Power BI)

Pokročilé techniky prípravy dát v Power Query

 • Dopočítavanie chýbajúcich dát
 • Oprava chybných dát
 • Kombinovanie a zlučovanie dát z viacerých zdrojov
 • Spojenie dát z dvoch tabuliek cez podmienku
 • Práca s predchádzajúcim/nasledujúcim riadkom
 • Pokročilá práca s duplicitami
 • Dynamická kategorizácia dát podľa číselníka
 • Výpočty v rámci skupiny
 • Rozpočítavanie hodnôt na podpoložky

Optimalizácia rýchlosti načítavania a spracovania dát

 • Ako interne funguje engine PQ
 • Vyhodnocovací model Power Query a oneskorené vyhodnocovanie dotazov
 • Cache PQ, buffre PQ, swapovanie na disk, a ich ovplyvňovanie
 • Využitie query foldingu pre posun operácií do dátového zdroja, výhody, nevýhody, záludnosti
 • Zapnutie query foldingu pre ručne zadané SQL dotazy
 • Implementácia query foldingu pre zdroje, ktoré ho nepodporujú
 • Ako urýchliť plné načítavanie dát 2-násobne a viac (a ušetriť zdroje počítača, servera a siete)
 • Optimalizácia joinov / zlučovania dát – 3 rôzne postupy
 • Debugovanie a monitorovanie operácií PQ
 • Optimalizácia výkonu enginu PQ a použitej pamäte/swapovania
 • Priebežné vs. kumulatívne operácie a ich vplyv na výkon PQ
 • Power Query pre režim DirectQuery
 • Práca s veľkým množstvom dát
 • Inkrementálna aktualizácia dát (iba v Power BI)
 • Pokročilé techniky inkrementálnej aktualizácie dát (iba v Power BI)
 • Integrácia Power Query v SSAS Tabulare, v SQL Server Integration Services, Power Apps, Power Automate, Dataverse, MS Teams, …