Power Query – Pre pokročilých

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: základná znalosť práce s Excelom alebo Power BI, základy práce s Power Query

Cieľ kurzu: Naučiť sa využívať na maximum technológiu Power Query v Exceli, v Power BI, a v SSAS Tabulare. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si účastníci precvičia krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby vedeli získať a ľubovoľne skombinovať dáta z rôznych zdrojov, prispôsobiť si ich podľa svojich potrieb, a vytvoriť výstup pre svoje analýzy a reporty, ktorý sa už bude ľahko ďalej spracovávať. A to všetko rýchlo, ľahko a bez zbytočne komplikovaných postupov. V nástroji, ktorý je extrémne flexibilný, a ktorý nekladie žiadne obmedzenia na to, odkiaľ dáta prišli, či čo s nimi chcete spraviť. Tento kurz by mal byť povinný pre všetkých, ktorí sa seriózne chcú venovať modernej analytike a reportingu, pretože im bez obmedzení umožní skombinovať a pripraviť si dáta, bez toho aby bolo potrebné trápiť sa technologickou stránkou a obmedzeniami databáz, či iných dátových zdrojov. A okrem toho sa dozviete riešenia bežných problémov, ako napr. ako skombinovať dáta z viacerých súborov a databáz do jednej tabuľky na zopár kliknutí.

Toto je najdetailnejší kurz na Slovensku, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote, Power Query a jazyku DAX. Je to top expert s 9-ročnou praxou v Power Query a 7-ročnou praxou v Power BI. Kurz sa venuje vyslovene praktickým problémom, ktoré nastávajú pri príprave dát. Z kurzu odídete plní nápadov, ako robiť veci lepšie. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: analytici, zamestnanci controllingu a reportingu, ktorí si potrebujú pripraviť svoje dáta do Excelu alebo Power BI pre svoje analýzy a reporting, a potrebujú tento proces automatizovať, alebo aspoň čo najviac urýchliť. Viac o Power Query si môžete prečítať v tomto článku.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté: naša 566-stranová kniha o jazyku DAX, Power Query, PowerPivote a Power BI
v slovenčine v hodnote 38,50 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku, 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine, občerstvenie, obed, parkovanie a dobrá atmosféra na kurze 🙂


Obsah kurzu:

Základy spracovania dát Power Query

 • Úvod do technológie Power Query
 • Power Query v Exceli, Power BI Desktope, Power BI Dataflows, SSAS Tabulare a SQL Server Integration Services
 • Načítanie dát z rôznych súborov
 • Načítanie dát z databáz, webstránok, SharePointu, OneDrive, Office 365, Dynamics CRM, SalesForce, SAP, …
 • Načítanie dát do Excelu vs. Power BI
 • Načítanie dát priamo do excelovského Power Pivotu (od Excelu 2013)
 • Uloženie výsledných dát do cloudového Power BI Dataflows a Dataverse
 • Úprava a transformácia dát pred a po načítaní
 • Manuálna a automatická aktualizácia dát

Editor dotazov Power Query a transformácia dát

 • Zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • Odstránenie chýb v dátach
 • Načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • Rozdeľovanie, spájanie a zoraďovanie stĺpcov
 • Zoskupovanie dát
 • Časové výpočty
 • Zlučovacie a pripájacie dotazy
 • Skombinovanie viacerých súborov s rovnakou štruktúrou do 1 tabuľky
 • Štatistické a matematické transformácie dát
 • Navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • Vkladanie medzikrokov do použitého postupu
 • Pridanie vlastných vypočítaných stĺpcov
 • Podmienené stĺpce (stĺpce vypočítané podľa zadaných podmienok)
 • Vlastná kategorizácia dát
 • Zmazanie/úprava n-tého riadku
 • Štruktúrované stĺpce – rozbalenie a agregácia
 • Transpozícia stĺpcov na riadky a naopak
 • Transformácie podľa príkladu – stĺpec podľa príkladu, tabuľka podľa príkladu, text. súbor a CSV podľa príkladu
 • Konverzia kontingenčných dát na analytické tabuľky a naopak
 • Dátové typy stĺpcov a správna konverzia medzi nimi
 • Kedy robiť výpočty v Power Query vs. v dátovom modeli

Pokročilý jazyk M v Power Query

 • Úvod do jazyka M
 • Syntax jazyka M
 • Rozšírený editor dotazu a úprava M skriptov
 • Funkcie bez užívateľského rozhrania
 • Vytváranie vlastných funkcií
 • Cykly a rozhodovacie konštrukty
 • Kombinovanie a zlučovanie dát z viacerých zdrojov
 • Spojenie dát z dvoch tabuliek cez podmienku
 • Dynamická kategorizácia dát podľa číselníka
 • Parametrické dotazy a parametre
 • Dotazy, zoznamy, záznamy, hodnoty
 • Dopočítavanie chýbajúcich dát
 • Oprava chybných dát
 • Prázdne dotazy a ich využitie

Špeciality v Power Query

 • Power Query pre režim DirectQuery
 • Query folding
 • Optimalizácia rýchlosti načítavania údajov
 • Optimalizácia využitej pamäte
 • Vyhodnocovací model Power Query a oneskorené vyhodnocovanie dotazov
 • Transformácie pomocou R skriptu a Pythonu (iba v Power BI)
 • Vlastné dátové konektory (iba v Power BI)
 • Inkrementálna aktualizácia dát (iba v Power BI)
 • Integrácia Power Query v SSAS Tabulare (od verzie 2017)
 • Integrácia Power Query v SQL Server Integration Services (od verzie 2017)