Ochrana osobných údajov

Vitajte na našich stránkach.

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas nám dávate do odvolania, najviac na 90 rokov.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi. Takisto zaznamenávame aj vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, ktorú používame na účely uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety, komentáre. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, adresa, e-mail.

Podnikáme primerané kroky, aby sme informácie o vás uchovávali len tak dlho, ako je to potrebné na účel, na ktorý boli získané, alebo podľa toho, ako to vyžaduje zmluva alebo príslušný zákon.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo,
 • fakturačné údaje, ako sú meno, adresa, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa aj jeho obchodné meno, IČO, DIČ a IČ DPH,
 • IP adresa,
 • platobné informácie a história platieb,
 • fotografie a videozáznamy z našich akcií,
 • informácie o objednávke.

Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu. Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Na čo tieto informácie používame?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • Personalizovanie ponuky – vaše informácie nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • Zlepšenie web stránky – pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám dávate,
 • Vylepšenie zákazníckej podpory – vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby,
 • Na spracovanie transakcií – vaše informácie, verejné alebo neverejné, nebudú nikdy predané, vymenené alebo postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií, objednávok a doručenie tovaru,
 • Na spracovávanie výsledkov súťaží, promo akcií, ankiet a pod.
 • Na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, atď.
 • Na propagačné, marketingové a informačné aktivity – na niektorých našich školeniach, seminároch, tréningoch a iných akciách, vyhotovujeme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Videozáznam slúži účastníkom online kurzu ku zhliadnutiu, na predajné a marketingové účely, a na všetky ďalšie účely schválené našimi klientmi v príslušných VOP.
 • Na zvýšenie bezpečnosti webu – údaje o používateľoch webu používame na účely zvýšenia bezpečnosti našich webov a ochrany obsahu umiestneného na nich, na zabezpečenie auditovateľnosti záznamov, a na dosiahnutie súladu s požiadavkami na ochranu údajov, vrátane preventívnych opatrení.
 • Na všetky ostatné účely vyžadované právnymi predpismi SR.

Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v e-maily, alebo nám napíšte a my vás odhlásime.

Kde uchovávame vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v rámci Európskej Únie. Každé takéto spracúvania osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, keďže ich zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na adrese uvedenej nižšie. Ďakujeme.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú overení a spoľahliví partneri, ktorí nám asistujú pri vytváraní web stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.

Vaše informácie môžeme sprístupňovať aj spoločnostiam, ktoré pre nás alebo v našom mene poskytujú služby, napríklad spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú s fakturáciou, vybavovaním a odosielaním objednávok, alebo posielajú e-maily v našom mene. Tieto subjekty majú obmedzenú možnosť využívať vaše informácie na iné účely než na účely poskytovania služieb pre našu spoločnosť.

Môžu nastať prípady, keď vaše informácie sprístupníme iným stranám, keď to vyžaduje zákon alebo je to potrebné na ochranu našich služieb:

 • aby sme dodržali zákon alebo konali v súlade s právnymi záväzkami (napríklad súdne nariadenie);
 • aby sme ochránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Smart People, spol. s r.o., obchodných partnerov alebo zákazníkov.

Komentáre na našich webových stránkach

Ak pridávate komentáre na našich webových stránkach, tak pridaním komentára súhlasíte so zverejnením všetkých vami do formulára zadaných osobných údajov v komentári (meno, prezývka, gravatar, fotografia, a všetky údaje uvedené v obsahu komentára). Tieto údaje nikdy nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Referencie na našich webových stránkach

Vaše referencie na našich webových stránkach zverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý uvediete v príslušnom formulári pri získavaní referencie.

Prístup k vaším údajom

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli poučené, ako nakladať s osobnými údajmi.Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.

Podľa zákonov niektorých jurisdikcií môžete mať právo požadovať podrobnosti o informáciách, ktoré zhromažďujeme, a opravovať nepresnosti v takýchto informáciách. Môžeme zamietnuť vybavenie žiadostí, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú si neprimerané technické úsilie, ohrozujú súkromie ostatných, sú mimoriadne ťažko uskutočniteľné alebo v prípade ktorých miestne zákony inak nevyžadujú prístup. Ak chcete požiadať o prístup k svojim informáciám, prosím, obráťte sa na nás na adrese www.smartpeople.sk/kontakt.

Právny základ na spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je spoločnosť Smart People, spol. s r.o., Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 44 869 649, zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka číslo 59502/B. K zberu osobných údajov dochádza, alebo môže dochádzať na všetkých webstránkach prevádzkovateľa.

Spracovanie vašich osobných údajov v prípade online objednávok je potrebné na to, aby spoločnosť mohla plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás. Právnym základom je plnenie zmluvy, a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Spracovanie vašich osobných údajov v prípade priameho marketingu je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom.

Na základe oprávneného záujmu predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 2 rokov od poslednej objednávky, komunikácie s našou spoločnosťou alebo pridania do mailing listu.

Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Vaše práva

Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
• Prečo spracovávame vaše osobné údaje,
• Aké kategórie osobných údajov spracovávame,
• S kým vaše osobné údaje zdieľame,
• Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty,
• Aké máte práva,
• Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás),
• Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie),
• Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHS, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.
Právo na opravu
Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Právo namietať voči priamemu marketingu
Máte právo namietať voči priamemu marketingu.
Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý Vám odpovie na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete sa s ním skontaktovať na info@smartpeople.sk.
Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:
Ak sa domnievate, že spoločnosť Smart People spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.

Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch, službách a produktoch, anketách. Vaša účasť je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s prijímaním týchto informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme vaše údaje zablokovali.

Z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v e-maily, prípadne nám spätne napísať, že si už e-maily neprajete dostávať a my vás odhlásime.

Sociálne siete

Naše služby využívajú pluginy sociálnych sietí (“pluginy”). Ak používate službu, ktorá obsahuje pluginy, informácie môžu byť prevedené priamo z vášho zariadenia na prevádzkovateľa sociálnych sietí. Nemáme žiaden vplyv na údaje zhromažďované Pluginmi. Ak ste prihlásení na sociálnu sieť, použitie našej služby môže byť odkázané na váš účet na sociálnej sieti. Ak máte komunikovať s modulmi, napríklad kliknutím na tlačidlo “Like”, “Follow” alebo “Zdieľať” alebo zadať komentár, môžu sa tieto informácie automaticky zobraziť vo vašom profile sociálnej siete . Dokonca aj keď nie ste prihlásení k svojmu účtu sociálnej siete, môže sa stať, že Pluginy prenesú vašu IP adresu na prevádzkovateľa sociálnych sietí. Prosím, zvážte to pri použití našich služieb. Ak ste členom jednej alebo viacerých z nasledovných sociálnych sietí a nechcete, aby Prevádzkovateľ pripojil údaje o používaní našich služieb s vašimi členskými dátami už uloženými u Prevádzkovateľa, prosím odhláste sa zo sociálnej siete pred použitím našich služieb.

Facebook

Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Facebooku na adrese “https://www.facebook.com/about/privacy/”.

Google

Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Googlu na adrese adrese “https://policies.google.com/privacy”.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Smart People, spol. s r.o.
Heydukova 9
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Email: info@smartpeople.sk