Všeobecné obchodné podmienky pre kurzy, semináre a workshopy

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Smart People, spol. s r.o. pre kurzy, semináre a workshopy

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena Služieb, pokuty, faktúry
 4. Spôsob platby
 5. Dodacie lehoty
 6. Poštovné a iné poplatky
 7. Odstúpenie od zmluvy
 8. Zodpovednosť za škodu
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.powerpivot.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.powerpivot.sk/kontakt.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup kurzov, seminárov a workshopov (ďalej len “Kurzy”, resp. “Služby”) na webovej stránke www.powerpivot.sk.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok,  IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom. Akékoľvek iné obchodné podmienky medzi kupujúcim a predávajúcim sú neplatné, ak ich predávajúci písomne nepotvrdil kupujúcemu.

Všetky Služby predávané na stránkach www.powerpivot.sk a power-bi-workshopy.sk sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Tieto diela alebo ich obsah je možné použiť len so súhlasom autora s výnimkou prípadov upravených autorským zákonom. Akékoľvek šírenie ich obsahu alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou týchto Služieb kupujúci súhlasí, že akékoľvek použitie informácií z nich a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v jeho rukách a autor ani predajca za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. Počas poskytovania týchto Služieb môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru predávajúceho k tejto tematike. Predajom Služieb ani úhradou kúpnej ceny Služieb neprechádzajú z predávajúceho na kupujúceho žiadne práva.

Reprodukcia, prenos, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu Kurzov v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho, je zakázané. Žiadna časť týchto Kurzov nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Počas konania Kurzov je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy.  Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Predávajúci si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a ostatných právnych predpisov, platných na území SR a EÚ.

Kurzy môžu byť predávajúcim, alebo osobami ním poverenými, fotografované a/alebo natáčané, resp. nahrávané, za účelom vyhotovenia audiovizuálneho diela s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na Kurze každý účastník súhlasí s podieľaním sa na natáčaní a/alebo fotografovaní, počas celej doby trvania konania Kurzu a súhlasí s tým, že usporiadateľ si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v akýchkoľvek médiách.

Všetky informácie na týchto Kurzoch sú poskytované „ako sú“. Autor ani predávajúci negarantujú ich 100%-nú správnosť, a nezodpovedajú ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Riziko ich používania nesie kupujúci.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané Služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná po potvrdení prijatia predávajúcim, a následne po tom kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané Služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu Služieb. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku bez udania dôvodu. Predávajúci si takisto vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť objednávky, ktoré sú chybné, nekompletne vyplnené, obchádzajú obmedzenia uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, či sú v rozpore s právnymi predpismi SR.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke www.powerpivot.sk spoločnosti Smart People, spol. s r.o., že im plne porozumel, a že s nimi súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, po potvrdení prijatia objednávky predávajúcim. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 7 týchto Obchodných podmienok.

Objednávku je možné vykonať iba v mene právnickej osoby (napr. firma, organizácia, a pod.). Služby poskytované spoločnosťou Smart People, spol. s r.o. nie sú určené pre fyzické osoby nepodnikateľov.

Kupujúci je povinný uviesť mená účastníkov v objednávke Služby. Zmenu mien účastníkov je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu v dostatočnom predstihu pred začatím Kurzu. Zmena je platná až po jej potvrdení predávajúcim.

3. Cena Služieb, pokuty, faktúry

V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny Služieb objednaných na stránkach www.powerpivot.sk. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cenám je pripočítavaná DPH podľa platných právnych predpisov SR.

Zmluvná pokuta: Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení Služieb. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4. Spôsob platby

Platobné metódy môžu, ale nemusia byť zobrazené na výber pri vypĺňaní objednávkového formulára. Ich dostupnosť závisí od aktuálnych technických možností predávajúceho.

Možnosti platieb:

a) Platobnou kartou

b) Bankovým prevodom

Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, tak po prijatí objednávky a potvrdení termínu konania Kurzu, zašle predávajúci objednávajúcemu predfaktúru za objednaný Kurz. Kupujúci je povinný uhradiť predfaktúru do dátumu splatnosti uvedenej na nej. Ak kupujúci neuhradí sumu uvedenú na predfaktúre v plnej výške do dátumu jej splatnosti, tak si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť účasť na Kurze pre všetkých objednaných účastníkov kupujúceho bez náhrady. Zrušenie účasti účastníkov nemá vplyv na povinnosť uhradiť predfaktúru v plnej výške ani na ostatné povinnosti kupujúceho, uvedené v týchto obchodných podmienkach.

5. Dodacie lehoty

Dodacia lehota pre Služby je uvedená v objednávkovom formulári, a potvrdená v e-maili, ktorý dôjde kupujúcemu s potvrdením prijatia objednávky.

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Služby v stanovenom termíne. Ak objednané Služby nie je možné dodať v udanej lehote, bude predávajúci o tejto situácii informovať kupujúceho v čo možno najkratšom čase a oznámi mu buď predpokladaný náhradný termín konania Kurzu, alebo zruší konanie Kurzu v danom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť konanie Kurzu najneskôr 7 dní pred termínom konania Kurzu aj z dôvodu nízkeho počtu účastníkov. Ak sa predávajúcemu nepodarí dodať Služby ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade uhradenej kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.

6. Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám Služieb nepripočítavame žiadne poplatky.

7. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 ods. 6k zákona č. 102/2014 Z.z. v aktuálne platnom znení, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie služieb, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Pri odstúpení od zmluvy z iného ako zákonného dôvodu, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu plnú kúpnu cenu objednaných Služieb. Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní na účet, ktorý uvedie kupujúci, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Kúpnu cenu však predajca nie je povinný vrátiť, dokým nebola uhradená v plnej výške, alebo ak došlo k porušeniu týchto obchodných podmienok.

Všetky uhradené ceny Služieb a poplatky sú nevratné, ak sa objednaný Kurz uskutoční v objednanom termíne alebo náhradnom termíne podľa bodu 5) týchto Obchodných podmienok. Uhradená cena Kurzov ani jej časť sa nevracia ani pri neúčasti, ani pri čiastočnej neúčasti účastníkov. Kupujúci však po vzájomnej dohode s predávajúcim môže poslať na Kurz náhradníkov.

Účastníci na Kurzoch môžu byť okamžite vylúčení z Kurzu a vykázaní z miestnosti, kde sa Kurz poskytuje, ak:

 • porušujú akúkoľvek časť týchto obchodných podmienok,
 • narušujú plynulý priebeh Kurzu, najmä hlučným správaním, častým prerušovaním školiteľa/rečníka, sarkastickými poznámkami a pod.
 • vyrušujú alebo obťažujú ostatných účastníkov Kurzu,
 • ohrozujú zdravie alebo majetok ostatných účastníkov Kurzu, alebo majetok v priestoroch, kde sa Kurz koná,
 • vykonávajú propagačné aktivity pre akékoľvek produkty alebo služby,
 • prejavujú známky infekčných chorôb v nadmernej miere, ako napríklad časté kýchanie, smrkanie a kašľanie, aj keď netrpia žiadnou chorobou,
 • je na danom kurze vyžadované preukázanie sa platným dokladom totožnosti, a účastníci sa buď nepreukážu takýmto dokladom, alebo meno a priezvisko na doklade totožnosti nesúhlasí s menom a priezviskom účastníka v objednávke Kurzu,
 • konajú v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR, alebo existuje podozrenie, že konajú v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR.

V prípade vylúčenia účastníkov z Kurzu sa uhradená cena Služieb nevracia. Zároveň v tomto prípade kupujúcemu ani účastníkom neprislúcha žiadna náhrada škody, ušlého zisku, ani žiadna iná náhrada. Týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

8. Zodpovednosť za škodu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a Služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu predávajúceho, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že maximálna výška náhrady škody, ktorú sa predávajúci zaväzuje nahradiť kupujúcemu v prípade porušenia zmluvných povinností predávajúceho a za predpokladu vzniku nároku na ňu, je limitovaná výškou sumy Služieb uhradenej kupujúcim predávajúcemu za túto objednávku.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú konaním alebo nekonaním jeho zamestnancov, účastníkov na Kurzoch či iných osôb, zapojených z jeho strany do procesu poskytovania týchto Služieb.

Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu akúkoľvek škodu, ktorá vznikne predávajúcemu v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho vyplývajúcej zo záväzkového vzťahu s predávajúcim. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu akékoľvek a všetky straty, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku konania resp. nekonania kupujúceho alebo jeho účastníkov, pred poskytovaním Služieb alebo počas poskytovania Služieb, a to v plnej výške, ktorú mu oznámi predávajúci.

9. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Smart People, spol. s r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho, a sú spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov, zo zákonného titulu, nevyhnutného na plnenie objednávky a ostatných zákonných povinností predávajúceho. Pre spracovávanie takýchto údajov na tieto účely, nie je podľa zákona vyžadovaný súhlas kupujúceho. Spracovanie osobných údajov prebieha podľa zásad uvedených na tejto stránke.

10. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak by bolo akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok uznané príslušným súdom alebo iným orgánom neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, alebo by vznikol rozpor s platnou legislatívou, bude takéto ustanovenie považované za vypustené a ostatné ustanovenia budú naďalej trvať, ak z povahy takého ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ich nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany v takomto prípade uzavrú také dodatky k týmto obchodným podmienkam, ktoré umožnia dosiahnutie výsledku rovnakého, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, akého sa malo dosiahnuť neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným ustanovením.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.powerpivot.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Kupujúci súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že si ich riadne prečítal, úplne im porozumel, nebol uvedený do omylu a súhlasí s nimi bez výhrad a v plnom rozsahu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.7.2020.