Všeobecné obchodné podmienky pre predaj kníh

Obsah:

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena produktov, pokuty, faktúry
 4. Spôsob platby
 5. Dodacie lehoty
 6. Poštovné a iné poplatky
 7. Odstúpenie od zmluvy
 8. Zodpovednosť za obsah webu
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.powerpivot.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.powerpivot.sk/kontakt.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.powerpivot.sk.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Smart People, spol. s r.o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok,  IČO: 44 869 649, DIČ: 2022855648, IČ DPH SK2022855648. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky knihy predávané na stránke www.powerpivot.sk sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tejto knihy súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z knihy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor ani predajca za ne nenesú žiadnu zodpovednosť. V týchto knihách môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike.

Reprodukcia, prenos, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu našich kníh v akejkoľvek forme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Žiadna časť týchto publikácií nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia vydavateľa. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov.

Všetky informácie v tejto publikácií sú poskytované „ako sú“. Autor ani vydavateľ negarantujú ich 100%-nú správnosť, a nezodpovedajú ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Riziko ich používania nesiete Vy sami.

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané produkty vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná po potvrdení prijatia predávajúcim, a následne po tom kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané produkty a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktov. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku bez udania dôvodu. Predávajúci si takisto vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť objednávky, ktoré sú chybné, nekompletne vyplnené, obchádzajú obmedzenia uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, či sú v rozpore s právnymi predpismi SR.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.powerpivot.sk spoločnosti Smart People, spol. s r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, po potvrdení prijatia objednávky predávajúcim. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 7 týchto Obchodných podmienok. Ak je kniha dodávaná v obale, tak tento obal je nevyhnutné používať na uchovávanie a zachovávanie vlastností výrobku počas celej jeho životnosti.

Objednávky kníh sú pre fyzické osoby obmedzené na max. 1 kus knihy v jednej objednávke. Objednávky pre právnické osoby sú obmedzené na max. 10 kusov knihy v jednej objednávke. Pri potrebe objednania vyššieho počtu kusov nás kontaktujte priamo na adrese www.powerpivot.sk/kontakt.

3. Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny produktov objednaných na stránkach www.powerpivot.sk. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Zmluvná pokuta: Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú zobrazené na výber pri vypĺňaní objednávkového formulára.

Možnosti platieb:

a) Dobierkou

b) Bankovým prevodom

5. Dodacie lehoty

Dodacia lehota pre knihy je zvyčajne 1 pracovný týždeň a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný titul odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z aktuálneho stavu. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. Ak je v objednávkovom formulári uvedená dlhšia lehota dodania ako 1 týždeň, tak to znamená, že tovar vieme expedovať najskôr v tomto časovom horizonte.

Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

6. Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poplatky podľa spôsobu a adresy dodania:

 • poštovné pri dodaní kuriérom: 3,49 € v rámci SR, a 6,99 € v rámci ČR
 • platba dobierkou: 0,99 € v rámci SR, a 1,49 € v rámci ČR

7. Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • predaj kníh predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Smart People, s.r.o., Heydukova 9, 811 08 Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar zaslaný k nám na dobierku neprijímame. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou alebo kuriérom). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

8. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

9. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Smart People, spol. s r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho, a sú spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov, zo zákonného titulu, nevyhnutného na plnenie objednávky a ostatných zákonných povinností predávajúceho. Pre spracovávanie takýchto údajov na tieto účely, nie je podľa zákona vyžadovaný súhlas kupujúceho. Spracovanie osobných údajov prebieha podľa zásad uvedených na tejto stránke.

Vaše osobné údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.